ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Επιστροφές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Ο καταναλωτής και χρήστης δικαιούται να επιστρέψει δωρεάν στο HAWKERS οποιοδήποτε προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη δοθείσα περιγραφή, για μια περίοδο τρία (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγορασθέντων προϊόντων, ο καταναλωτής και χρήστης θα έχει στη διάθεση του μια περίοδο δύο (2) μηνών από τη στιγμή που θα αντιληφθεί ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή ή έχει ελάττωμα, για να το κοινοποιήσει στο HAWKERS μέσω του δίαυλου επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό CONTACT αναφέροντας το ελαττωματικό προϊόν ή προϊόντα, επισυνάπτοντας φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα ελαττώματα ή την έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις περιγραφές, καθώς και λεπτομερή κατάλογο των ελαττωμάτων που εκτιμήθηκαν, της εντολής αγοράς και κάθε άλλη πρόσθετη τεκμηρίωση που επιτρέπει τον εντοπισμό της πραγματοποιθείσας αγοράς από τον καταναλωτή και χρήστη.

Μόλις το HAWKERS λάβει την ειδοποίηση από τον καταναλωτή και χρήστη και αναλύσει το περιστατικό μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό εάν θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του προϊόντος ή όχι, κρίνοντας αντικειμενικά σύμφωνα με τη φύση του προϊόντος ή τη φύση της φερόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή ελαττώματος. Σε περίπτωση που εγκριθεί η επιστροφή, το HAWKERS θα υποδείξει στον καταναλωτή και χρήστη τον τρόπο με τον οποίο θα στείλει το ελαττωματικό προϊόν στις αποθήκες μας. Η διεύθυνση είναι η εξής:

Elche Parque Empresarial, Calle Marie Curie, 34, 03203, Elche (Alicante), España.

Ωστόσο, το HAWKERS δεν θα καταστεί υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς να έχει ακολουθηθεί πιστά η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Κάθε προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ή, σε περίπτωση που το ελάττωμα εκτιμάται μετά από κανονική και καθημερινή χρήση, το προϊόν θα πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να επιστρέφεται μαζί με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία και, ενδεχομένως, τα έγγραφα και τα γνήσια εξαρτήματα που το συνοδεύουν. Εάν ο καταναλωτής και χρήστης δεν ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, το HAWKERS και, ειδικότερα, το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, θα πρέπει να εκτιμήσουν αντικειμενικά την περίπτωση, προσδιορίζοντας εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, ανάλογα με τη φύση της φερόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή ελαττώματος.

HAWKERS ενημερώνει τον καταναλωτή και χρήστη ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, σε γενικές γραμμές δεν θα προτιμηθεί η επισκευή τους, καθώς θα ήταν δυσανάλογη. Σε περίπτωση που λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου προϊόντος και του ελαττώματος είναι δυνατή η επισκευή του, ο καταναλωτής και χρήστης θα ενημερωθεί ρητά, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ αντικατάστασης ή επισκευής.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν, ο καταναλωτής και χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα άλλο με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Η αντικατάσταση του προϊόντος δεν συνεπάγεται κανένα είδος δαπάνης για τον καταναλωτή. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με ένα άλλο με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε ένα παρόμοιο νέο μοντέλο.

Η παράδοση του προϊόντος με τα ίδια χαρακτηριστικά ή του νέου μοντέλου που επιλέγει ο καταναλωτής και χρήστης, θα γίνει, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το HAWKERS θα επιβεβαιώσει στον καταναλωτή και χρήστη την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή την αποστολή του νέου μοντέλου.

Σε περίπτωση που η επισκευή του προϊόντος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και η αντικατάσταση του προϊόντος δεν ήταν σύμφωνη με τη σύμβαση, ο καταναλωτής και χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τερματισμό της σύμβασης.

HAWKERS ενημερώνει τους καταναλωτές και χρήστες ότι ο χρόνος επιστροφής των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής και χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος:

  • Εάν ο καταναλωτής και χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, το HAWKERS θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο καταναλωτής και χρήστης αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση.
  • Εάν ο καταναλωτής και χρήστης έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω του PayPal, το HAWKERS θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό εντός είκοσι τεσσάρων (24) - σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή που ο καταναλωτής και χρήστης αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής και χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς του προϊόντος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ορθή παραλαβή του προϊόντος. Ο καταναλωτής και χρήστης μπορεί να στείλει το σύνολο της παραγγελίας ή, αν το προτιμά, μέρος αυτής, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους.

Ο καταναλωτής και χρήστης πρέπει να αναλάβει το άμεσο κόστος της επιστροφής της παραγγελίας στο HAWKERS, είτε επιστρέφει το σύνολο είτε μέρη της παραγγελίας.

Για να επισημοποιήσετε την επιστροφή, πρέπει να επικοινωνήσετε με το HAWKERS στη διεύθυνση www.hawkersco.com/pages/contact​. Με τη λήψη αυτής της ανακοίνωσης, το HAWKERS θα σας υποδείξει τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας στα γραφεία ή στις αποθήκες του.

Ο καταναλωτής και χρήστης πρέπει να στείλουν το προϊόν στα ακόλουθα γραφεία/αποθήκες του HAWKERS:

Elche Parque Empresarial, Calle Marie Curie, 34, 03203, Elche (Alicante), España.

HAWKERS δεν είναι υπεύθυνο για την εταιρεία ταχυμεταφορών που επιλέγει ο καταναλωτής και χρήστης για την επιστροφή της παραγγελίας. Υπό αυτή την έννοια, το HAWKERS συνιστά ο καταναλωτής και χρήστης να απαιτεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών να του προσκομίσει την απόδειξη παράδοσης, όταν ο ταχυμεταφορέας έχει παραδώσει το προϊόν στα γραφεία του HAWKERS, έτσι ώστε ο καταναλωτής και χρήστης να έχει απόδειξη ότι το προϊόν παραδόθηκε σωστά στο HAWKERS. Το HAWKERS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που ο καταναλωτής και χρήστης αποστείλουν την παραγγελία προς επιστροφή σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που του έχει υποδειχθεί. Το HAWKERS μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή και χρήστη να στείλει το εν λόγω αποδεικτικό παράδοσης με σκοπό την επαλήθευσή του.

Το κόστος επιστροφής της παραγγελίας (όπως τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών) θα βαρύνει άμεσα τον καταναλωτή και χρήστη.

Το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν. Εάν ο καταναλωτής και χρήστης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο ή εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ο καταναλωτής και χρήστης αποδέχεται ότι το προϊόν μπορεί να υποστεί υποτίμηση ή ότι το HAWKERS μπορεί να απορρίψει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Μόλις το HAWKERS βεβαιώσει ότι η παραγγελία είναι σε άριστη κατάσταση, το HAWKERS θα προχωρήσει στην επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλλε ο καταναλωτής και χρήστης.

Εάν ο καταναλωτής και χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει το σύνολο της παραγγελίας, το HAWKERS θα επιστρέψει στον καταναλωτή και χρήστη όλα τα ποσά που είχε καταβάλει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που σχετίζονται με την παράδοση από το HAWKERS στον καταναλωτή και χρήστη).

Εάν ο καταναλωτής και χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει ένα ή μερικά από τα προϊόντα που αποτελούν μέρος της παραγγελίας, το HAWKERS δεν μπορεί να επιστρέψει τα έξοδα αποστολής που έχει καταβάλει ο καταναλωτής και χρήστης για ολόκληρη την παραγγελία.

Το HAWKERS ενημερώνει τους καταναλωτές και χρήστες ότι ο χρόνος επιστροφής των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής και χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος:

  • Εάν ο χρήστης πραγματοποίησε την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, το HAWKERS θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο καταναλωτής και χρήστης αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση.
  • Εάν ο καταναλωτής και χρήστης έχουν πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω του PAYPAL, το HAWKERS θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό εντός είκοσι τεσσάρων (24) - σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή που ο καταναλωτής και χρήστης αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, το HAWKERS θα επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά το συντομότερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής και χρήστης ενημέρωσε για την απόφαση του να αποχωρήσει από τη σύμβαση.

Στην περίπτωση προωθητικών ενεργειών που ισχύουν για την απόκτηση ανεξάρτητων στοιχείων και περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός επιπλέον προϊόντος, ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό, προωθήσεις 2x1, 3x2 ή οποιουδήποτε άλλες που περιλαμβάνουν την παράδοση ενός πρόσθετου προϊόντος δωρεάν ή μειωμένη τιμή, αν ο καταναλωτής και χρήστης αποφασίσει να εφαρμόσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αυτό το δικαίωμα θα έχει επιπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της προώθησης ενέργειας.

Πολιτική αλλαγής των προϊόντων

Το HAWKERS δεν υποστηρίζει την ανταλλαγή μεταξύ ενός προϊόντος που αγοράστηκε από τον καταναλωτή και χρήστη με ένα άλλο προϊόν που προσφέρεται στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την αλλαγή ενός προϊόντος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.2 και στη συνέχεια να αγοράσει το νέο προϊόν που επιθυμεί.