Gold Green Bottle Sixgon

Black Sixgon

Polarized Black Sixgon

Silver Smoke Brown Sixgon